top of page

搵「工」話咁易

「搵工話咁易」行動持續進行中!各位打工仔女,想搵工,立即聯繫我們:
 


透過專題網頁,瀏覽最新職位空缺,並透過網上表格完成初步登記;
將求職意向WhatsApp至6424 9400
各位僱主,如果希望我們可以幫忙配對:
請致電:2568 9045或者2568 9044

工聯搵工易.jpg
bottom of page